ششم فروردین روز امید و شادباش نویسی

ششم فروردین روز امید و شاد باش نویسی

ششم فروردین ماه به نام های «روز شادباش نویسی»، «روز امید» یا روز «نوروز بزرگ» خوانده می شود و از روزهای خجسته ایرانیان است. از این روز به نام «هودرو» یا «هفدورو» یعنی روزی که هفتاد و دو رویداد سرنوشت ساز در زندگی و تاریخ ایرانیان روی داده است نیز نام برده شده است.

درباره روز جهانی شادی ۲۰ مارس

روز جهانی شادی

روز جهانی شادی با تلاش جایمه ایلینه Jayme Illien در سال ۲۰۱۱ به سازمان ملل پیشنهاد گردید.
سرانجام در سال ۲۰۱۲ آقای ایلینه توانست با تایید ۱۹۳ کشور و در زمان بان کی مون ۲۰ مارس هر سال را به عنوان روز حهانی شادی تصویب کند.

بررسی روز های تورم و گرانی در ایران ۹۸

می توان گفت با توجه به دلیل احتمالی افزایش بنزین، ادامه دار بودن تحریم ایران، روند صعودی افزایش قیمت را خواهیم داشت.

این افزایش قیمت به احتمال زیاد باعث نابودی اعتماد مردم به حکومت و همچنین شورش و یا از هم پاشیدگی اقتصاد ایران خواهد انجامید.

یک سال سیاره زحل چند روز است ؟

سیاره زحل

سیاره زحل یکی از زیباترین سیاره های منظومه شمسی می باشد. نام دیگر این سیاره در زبان فارسی کیوان می باشد.
سیاره زحل در فرهنگ و ادبیات ایرانی و فارسی جایگاه ویژه ای دارد.
زُحَل یا کِیوان، Saturn پس از مشتری، دومین سیارهٔ بزرگ منظومه شمسی و ششمین سیاره نزدیک به خورشید است.