کاریکاتور آوازه نان از دانا علینژاد برای کولبران

کاریکاتور آوازه نان از دانا علینژاد
این کاریکاتور توسط دانا علینزاد در پی اعتراضات کولبران به بستن مرز ها توسط حکومت در سال ۹۷ ارائه شده است
کاریکاتور آوزاه نان را می توان یک یاز دردناک ترین و در عین حال پرمعناترین کاریکاتور های اخیر به حساب آورد

کاریکاتور آوازه نان از دانا علینژاد برای کولبران

کاریکاتور آوازه نان از دانا علینژاد
کاریکاتور آوازه نان از دانا علینژاد

این کاریکاتور حرف برای گفتن بسیار دارد
کاریکاتور بالا نشان می دهد که مادر برای کودک خود آواز نان می خواند و مادر برای لقمه ای نان چقدر باید زحمت بکشد.
: نی نای